Hållbart samhälle

Hållbart samhälle handlar om hur Foria agerar och påverkar omvärlden. Det innefattar att vi bidrar till ökad trafiksäkerhet samt forskning och innovation. Det betyder också att vi har en god affärsetik och sätter regelefterlevnad högt, deltar i samhällsdebatten och tar ansvar för vår verksamhet lokalt och globalt.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet och nollvision är väsentligt i ett hållbart samhälle. Foria lägger stor vikt vid trafiksäkerhetsarbetet och målsättning är att alltid utföra de för kunden mest effektiva logistiklösningarna med bibehållen trafiksäkerhet. Utifrån den målsättningen har Foria tagit fram en trafiksäkerhetspolicy som alla på Foria ska ta del av och förhålla sig till.

Trafiksäkerhetspolicyn poängterar vikten av laglighet och hänsyn gentemot oskyddade trafikanter. När en större eller allvarligare trafikincident sker skickas ett säkerhetsmeddelande ut till alla på Foria, med syfte att informera om och förhindra att något liknande sker igen. Två gånger per år utförs hastighetsmätningar på Forias fordon. Vid den senaste mätningen körde 96 procent av de fordon som ingick i mätningen enligt hastighetsbegränsningen.

Forskning och innovation

Vi strävar efter att komma in i de strategiska samtalen med kunder, söker samarbetspartners för innovationsprojekt och uppdrag med lägre klimatpåverkan. Genom att samarbeta med andra kan vi arbeta proaktivt för att utveckla och förbättra hållbarhetsarbetet i transportbranschen.

Batteridriven tung lastbil

Foria har en batteridriven tung lastbil som är en av de första i sitt slag. Ellastbilen ingår i ett gemensamt projekt med Scania och Ragn-Sells, och är delvis finansierad av statliga medel genom projektet REEL, Regional Electrified Logistics.

HCT fordon

Foria kör en av Europas längsta och tyngsta lastbilar som går i regelbunden trafik på det svenska vägnätet. Lastbilen är 34 m lång och fullastad väger den 98 ton.

Lastbilen kör flis mellan bränsleterminalen i Nykvarn till värmeverket Igelsta i Södertälje och ingår i ett forskningsprojekt där Söderenergi, Skogforsk och Scania deltar. Med den längre lastbilen ökar kapaciteten per transport och leder även till minskade koldioxidutsläpp per ton och kilometer.

Elektrifiering av tunga masstransporter

Foria deltar även i det SBUF finansierade projektet ”Elektrifieringsplan för masshanteringens transporter i Stockholms län”. Syftet är att koppla ihop Stockholms läns masshanteringsplan och strategi med länets kommande plan för elektrifiering av tunga masstransporter. Fokus ligger på att ta fram en plan för hur en utbyggnad av laddinfrastruktur kan se ut.

Affärsetik och antikorruption

Foria tar ställning mot alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Foria ska tillsammans med sina kunder, leverantörer och samarbetspartners vara föregångare när det gäller att motverka korruption och verka för etiska och sunda affärsrelationer. Forias affärsetiska policy syftar till att stödja sunda affärer och sund konkurrens och ska följas i alla affärsrelationer.

Under 2022 lanserades Forias visselblåsarsystem. Det är en viktig kanal för att kunna fånga upp oegentligheter inte minst inom affärsetik och misstänkt korruption.

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Funktionalitet, Statistik och Marknadsföring