Hälsa och säkerhet

Medarbetarna är Forias viktigaste tillgång och att medarbetarna mår bra och trivs på jobbet är ett prioriterat område för Foria. Foria ska vara en trygg, säker och inkluderande arbetsplats där de anställda i Foria och våra Foriaföretagares anställda skyddas mot olyckor och ohälsa i arbetet. 

Foria vill vara en omtänksam och hälsofrämjande arbetsplats där medarbetare får stöd och resurser för att förebygga skador och ohälsa. Därför arbetar vi förebyggande med hälsofrämjande aktiviteter så som utbildning, hjälpmedel, friskvård, företagshälsovård och rehabilitering.

Jämställdhet och jämlikhet

Forias ambition är att se och möta människor som individer och se de möjligheter till utveckling som detta ger. Inom Foria ska alla ha lika möjligheter till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet.

Vid rekrytering ska Foria verka för mångfald, så att kompetenta medarbetare inte sållas bort på osakliga grunder. Den olikhet som den fördomsfria rekryteringen ger ska på bästa sätt inkluderas i vår verksamhet för att ta tillvara på det adderade värdet.

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att kombinera arbets- och familjeliv. Foria eftersträvar en utjämning av antalet kvinnor och män på olika befattningar inom företaget.

Mänskliga rättigheter

Foria stödjer och respekterar skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter och arbetar för att minska riskerna för brott mot mänskliga rättigheter i våra leverantörsled. 

De områden som vi ser som störst risk för brott mot mänskliga rättigheter inom Foria är:

 • Diskriminering och särbehandling
 • Bristande personlig säkerhet
 • Ojusta arbetsvillkor

 

 

Rätten att organisera sig

Rätten att organisera sig fackligt och att teckna avtal är inte bara grunden och avgörande för fackliga organisationer. Genom Förenta Nationerna (FN) och FN:s arbetslivsorgan ILO (International Labour Organization) har världens länder bestämt att fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter.

Vi är kollektivatalsanslutna och arbetar aktivt med partssamarbetet.

Antidiskriminering

Foria accepterar inte någon form av trakasserier eller diskriminering på grund av:

 • kön
 • ålder
 • etnicitet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck
 • funktionsnedsättning
 • politisk uppfattning eller nationalitet
 • annan kränkande särbehandling.

Detta gäller såväl anställda som Foriaföretagare och deras anställda.

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Funktionalitet, Statistik och Marknadsföring