Helhetslösningar för avfallshantering

Vi hjälper dig att lägga upp din avfallshantering i enlighet med dina önskemål och rådande krav. Vi har kärl och containrar och bistår med rapportering av farligt avfall. Med ett tätt samarbete med mottagningsanläggningar i hela Mälardalen med stor omnejd kan vi skräddarsy ett upplägg som fungerar för just dina behov.

Ta kontakt med någon av våra säljare via: 010-474 50 29 eller container@foria.se.

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är en central del av lagstiftningen som styr hanteringen av avfall för att främja hållbarhet och miljöskydd. Den utgör en viktig del av EU:s övergripande strategi för att minska avfallsmängder, främja återvinning och resurshållning samt minska negativ påverkan på miljön. 

Tanken är att styra hur avfall uppkommer och tas om hand. Nedan kan du läsa mer om olika materialtyper och hur de återvinns, och om avfallshierarkin. 

Avfallsförordningen grundar sig på ett antal principer: 
1. Avfallsförebyggande
2. Återvinning och återanvändning
3. Hierarki av avfallshantering
4. Utökat producentansvar
5. Avfallstransport och spårbarhet

Lär dig mer om avfallsförordningen

Avfallshierarkin

Genom att förebygga att avfall uppkommer minskar mängden avfall och resurser som behövs för att ta producera och sedan ta hand om det avfall som uppkommit minskar. 

Förebyggande åtgärder kan vara att minska mängden avfall, minska mängdel farliga ämnen i material och produkter. Att ta fram produkter som är hållbara och går att laga eller återanvända minskar också mängden avfall.

Istället för att slänga kan produkter lagas, rengöras eller kontrolleras och därefter användas igen.

Återvinning innebär att material förädlas så att de kan användas igen. Till samma sak som tidigare eller till något helt nytt. Till exempel kan tidningspapper bli till hushållspapper eller matavfall komposteras och förbättra odlingsjord. 

Avfall kan behandlas så att det blir till energi eller konstruktionsmaterial. 

Målet i avfallsförordningen är att minsta möjliga mängd avfall ska bortskaffas, alltså flyttas undan. Exempel på bortskaffning är när avfall samlas på hög, släpps ut till vatten eller bränns för att brännas upp och inte för att producera energi.

Material

Matrester, kvistar och löv, slaktavfall och annat organiskt material. Genom att källsortera minskas mängden biologiskt avfall som går på deponi. Det möjliggör återvinning till kompost eller biogasproduktion genom rötning. 

Avfall som av olika skäl inte går att sortera ut. Det kanske kan sorteras bättre? Det är bättre både för ekonomin och miljön att sortera avfall. Ta kontakt med oss för att förbättra er avfallshantering.  

På byggarbetsplatserna sorteras byggavfallet i de olika fraktionerna. Vi forslar bort.

Elskrot räknas som farligt avfall. Detta eftersom elektroniska produkter kan innehålla farliga ämnen som om det inte tas hand om kan skada människor och miljö. Dessutom kan elektroniska produkter innehålla sällsynta jordartsmetaller som är måste storteras ut för att kunna användas igen.

Förbrukat tegel kan bli till nytt genom industriell rening. 

Gips ska separeras från betong, trä och metall och sorteras för att kunna återvinnas. Gips som deponeras på deponi kan leda till utsläpp av svavelväte som försurar miljön. 

Kalkavfall kan vara i form av kalksten, slaggprodukter från cementtillverkning och kalkrester från vattenrening. Beroende på källan kan kalkavfall innehålla föroreningar som tungmetaller och andra kemikalier. Kalkavfall kan i vissa fall återvinnas eller återanvändas.

Metall är ett mycket återvinningsbart material. Metaller är dyrbara och många är sällsynta. Att arbeta med cirkulär hantering av material innebär att vi kan använda och återanvända sällsynta jordartsmetaller som till exempel kobolt på ett ansvarsfullt sätt.

Plast är en global utmaning för miljön och klimatet. Plast är en fossil produkt, och genom plaståtervinning minskar användningen av fossila resurser. Plast har dessutom en lång nedbrytningstid och 

Kontakta oss för frågor om avfall

Kontakta oss för frågor om avfall

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Funktionalitet, Statistik och Marknadsföring