• FORIA Connect
  • FORIA Connect

FORIA Connect

KUNDskap® skapar nytta i komplexa varuflöden

Inom dagens transport- och maskintjänster blir informationshanteringen allt viktigare, eftersom det finns stora administrativa effektiviseringsvinster att göra med en mer rationell informationshantering samtidigt som man kan förbättra resursutnyttjandet avseende bilar och maskiner. Att lägga pusslet med väl fungerande informationsflöden är en utmaning. En utmaning som kräver kunskap, förståelse och lyhördhet för verkliga behov. Men också en vilja och ett mod att förändra. 

Inom FORIA har vi en särskild avdelning som heter Affärsanalys, vilka besitter specialistkompetens inom IT, processanalyser och logistik. Deras uppdrag är att jobba nära säljarna och trafikavdelningarna för att hålla samman arbetet med att utveckla våra processer och därigenom erbjuda våra kunder olika verktyg och funktioner för en mer rationell informationshantering.

Strategi- och verksamhetsutveckling 
Här identifierar vi till-sammans med kunden möjligheter inom IT och logistik och transport som effektiviserar flödet av varor och information. 

Funktionsutveckling och implementering
Våra olika specialister bygger och utvecklar den plattform av teknik, system, funktioner och arbetsrutiner som möjliggör effektiva flöden av varor och information. Genom att koppla samman plattformen med kundernas system och arbetsrutiner jobbar vi med att förverkliga de IT- och logistiklösningar som möjliggör effektiva flöden av varor och information.

IT-drift och IT-support
Genom en aktiv bevakning och löpande utveckling av vår IT-miljö säkerställer vi en hög driftsäkerhet samt tillgången till system och information både internt och för våra kunder.
 

Kundens perspektiv

Drivkraften för vårt arbete är våra kunders perspektiv, det vill säga att förstå våra kunders processer. Samtidigt arbetar vi målmedvetet med att utveckla FORIAs egna processer och flöden. Så definierar vi KUNDskap i affärsanalys och skapar verklig, långsiktig och gemensam affärsnytta.

FORIA Affärsanalys är indelat i tre sammanhängande och kompletterande områden:

Strategi- och verksamhetsutveckling
I nära samarbete med kunden analyserar vi strategiska frågor för att identifiera hur IT och logistik kan effektivisera flödet av varor och information. Konkret kan det innebära förenklade administrativa rutiner, optimering av varuflöden eller att synliggöra information för olika intressenter i värdekedjan. Lika konkret är att detta leder till kostnadsbesparingar för dig som kund.

Funktionsutveckling och implementation
Vi ser till att FORIAs IT-tekniska plattform, system, funktioner och arbetssätt är anpassade till de högt ställda krav och önskemål som finns på en branschledande leverantör av transport- och maskintjänster. Genom att integrera FORIAs system och arbetsrutiner med kunderna förverkligar vi effektiva flöden av varor och information.

IT-drift & -support
I en alltmer kommunikationsintensiv värld, ökar kraven på hög stabilitet, säkerhet och tillgänglighet. Antivirus, intrångsskydd, strömersättare, brandskydd och avancerade backuplösningar är några exempel på vad IT-drift & support arbetar med för att säkerställa effektiva flöden av varor och information. FORIA erbjuder flera olika elektroniska bokningsalternativ, kundportaler, realtidsinformation för olika moment i värdekedjan, statistik och rapporter för uppföljning av emissioner och leveransprecision.

Kontakta oss så berättar vi mer om FORIA Connect och hur just Ert företag kan bli en del av detta.
 
010-474 50 00 eller 070-698 30 07

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss