Forias hållbarhetsredovisning 2021

Fredag 6 maj 2022

Nu är vår hållbarhetsredovisning för 2021 klar. Vi är stolta över att ha nått våra klimatmål och att vi ligger i linje med vår långsiktiga målsättning om klimatneutralitet till år 2035. 

I hållbarhetsarbetet ligger en väsentlighetsanalys till grund för vilka områden som är viktigast inom hållbarhetsområdena sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Vi skickar också ut en enkät till våra intressentgrupper som utgör en viktig hänvisning om vilka områden som bör analyseras djupare.

I vår utvärdering av Forias hållbarhetsarbete fokuserar vi på områdena människor, affärer, miljö och samhälle. Intressentdialogen visar att de viktigaste frågorna är våra villkor och hur vi är som arbetsgivare, vår långsiktiga lönsamhet, att vi minskar klimatpåverkan samt på ett samhälleligt plan bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Vår största miljöpåverkan är de utsläpp av koldioxid de transporter vi utför ger upphov till. De målsättningar vi satt har vi nått för år 2021. Att uppnå klimatneutrala transporter, och delmålet om 70 lägre utsläpp år 2026 jämfört med 2010 innebär en kraftansträngning för hela organisationen.

Transparent och tillförlitlig data är avgörande för att utvärdera och bedöma Forias organisation och påverkan på människa, miljö och samhälle. Under 2022 genomför vi ett större arbete för att förbättra tillförlitlighet och transparens i vår hållbarhetsrapportering. Den största utmaningen ligger i att få tillgång till rätt och korrekt data, vilket speglas i att utsläppsiffrorna idag är beräknade och inte faktiska utsläpp.

 


Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss